Social træning er et temaforløb, som alle elever får tilbudt i løbet af deres skoletid. Undervisningen tilrettelægges differentieret efter elevens modenhed og kognitive funktionsniveau.
Undervisningen tilrettelægges gruppevis/kønsopdelt eller individuelt, alt efterbehov og emne.

Tema 1: Følelser

Alle mennesker har følelser.
Ligefra det nyfødte barn som kan benytte sig af samme ansigtsmuskelbevægelser som voksne, men ikke kan samle dem til
ansigtsudtryk før omkring 3-4 månedersalderen. Spejlneuroner er et genetisk redskab, som er til stede allerede ved fødslen
hos det spæde barn. Spejlneuroner betyder, at når en følelse kommer til udtryk i ansigtets muskulatur og bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Først omkring 6 månedersalderen kan barnet udtrykke sig gennem de 6 primære emotioner, som Darwin definerede som, glæde , sorg , vrede , angst , overraskelse og væmmelse

Da mange af vores elever er skadet i centralnervesystemet er det oftes en udfordring for dem, at udtrykke, aflæse og forstå andre mennesker omkring dem, hvis vi ikke er meget tydelige i vores ansigtsmimik, kommunikation og kropssprog - at vi gør og viser det vi siger vi gør. Det vil sige, at når vi ex. viser glæde, at vi så smiler og har en afslappet holdning og ikke har ex. knyttede hænder.

På Specialskolen Bramsnæsvig arbejder vi med følelser på forskellige niveauer alt efter hvor vores elever er i deres neurologiske udvikling. I undervisningen omkring følelser bruger vi redskaber som “Trin for Trin” i form af situationsbilleder som udtrykker de forskellige følelser. KAT-kasse, Kognitiv Affektiv Træning, som er et redskab til individuel læring der understøtter oguddyber samtaler. Eleverne bliver bevidste om deres egne følelser og får hjælp til at få sat ord på de forskellige følelser.
Rollespil er også et redskab vi bruger, både elever og lærere. Det giver eleverne en bevidsthed om hvordan kroppen reagerer og afspejler sig i de forskellige følelser. Vi benytter bla. film i undervisningen, om følelser som giver anledning til fælles samtaler og efterfølgende spørgsmål omkring filmen og den konkrete følelse.
Vi gør meget ud af at inddrage elevernes egne følelser, når vi ser billeder, spiller rollespil og ser film. Fx: Har de selv oplevet at have denne følelse? Og hvordan kunne det mærkes på egen krop?

Metoder: Trin for Trin, billeder, KAT-kasse, rollespil, film, spejl

Tema 2: Venskaber

Det relationelle er vigtigt ifht. vores elever. Spejlingsprocesser er forudsætningen for at kunne indgå i relationer, at kunne spejle sig i andre, føle empati og vise medfølelse. Ikke alle har den modenhed neurologisk, der skal til, for at kunne indgå socialt eller have et begyndende venskab. Initiativet til leg og venskab er der ofte, men det kan for mange af vores elever være svært at kunne udtrykke eller vise det. Det er derfor den voksnes anvar at motivere og hjælpe elevens initiativ ved hjælp af guidning og redskaber til den enkelte. Det eksistentielle i at have venskaber er følelsen af samhørighed, hvilket giver større selvværdsfølelse og meningsfuldhed for den enkelte. Derudover er venskaber med til at udvikle og styrke det at kunne lytte og aflæse den anden, vise og udtrykke empati og sympati samt udtrykke og vise gensidig respekt med en forståelse herfor. I venskaber vil man kunne opleve alle de 6 grundfølelser.

“Venskab rummer fælleskab og glæde, skuffelse og vrede, opmuntring, støtte og forskellige roller. Venskabsforhold modvirker rivalisering mellem børn og fremmer udvikling og samarbejde og ansvar. Det verbale samspil øges og stimulerer den kommunikative kompetence hos børnene. Venskaber forudsætter både indlevelse og medfølelse og udvikler evnen til samme.
Pædagogen kan fremme eller forsvare venskabsrelationer mellem børn ved sin måde at arbejde på og ved sin sammensætning af gruppens størrelse.” (Empati gennem leg og sprog - Margareta Öhman)

“Det fælles tredje”

Vi arbejder med "det fælles tredje", hvor eleven og den voksne eller eleverne imellem, på en ligeværdig måde løfter og løser en given opgave, eller deltager i en fælles aktivitet, som er meningsfuld for alle parter. Det kan være kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter, musik etc. Vi oplever at samspillet der opstår igennem ”det fælles tredje” binder deltagerne sammen, hvilket styrker og udvikler relationer, og styrker en fællesskabsfølelse. Fælles aktiviteter giver mulighed for at udvikle kommunikation, at udtrykke følelser, samarbejde – give plads til andre, vendte på tur, lytte mv. og at spejle sig i andre, hvilket udvikler evnen til leg, empati mv. og det giver en følelse af nærvær og samhørighed.
Temaet sætter også fokus på relationer generelt. Hvem er familie, venner, bekendte, fremmede og hvad betyder denne relation i forhold til fx. hvem man giver hånd, giver kram eller kysser.

Metoder: Rollespil, Trin for Trin, KAT-kasse, billeder, “legebog,” det fælles tredje,

Tema 3: Sociale kompetencer i fællesskaber

Børn udvikler sig socialt, emotionelt og kognitivt når de samarbejder og interagerer sammen. På Specialskolen Bramsnæsvig, ser vi derfor samarbejde samt evnen til at indgå i fællesskaber, som en vigtig kompetence. Vi støtter vores elever i, at indgå tillidsfuldt i fællesskaber og opnå tryghed ved andre i fællesaktiviteter. Vi arbejder på at styrke eleverne i at tage hensyn, indgå kompromiser med
andre, og vise forståelse og respekt for hinanden, samt at de opnår følelsen af, at være en del af fællesskabet.
Gennem aktiv deltagelse i fællesskabet støtter vi vores elever i at udvikle identitet og indgå i relationer.
Med øvelser og dialoger arbejder vi henimod at klæde eleverne på til også at indgå i fællesskaber udenfor skolen og hjemmet.

Metoder: Trin for trin, kat-kasse, rollespil, sanglege, praktiske opgaver, aktiviteter

Tema 4: Seksualitet

Seksualitet og en nysgerrighed omkring kroppen, er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er ikke kun synonym for seksuelle aktiviteter, men er lige så meget det der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den udtrykkes i måden vi føler, bevæger os, rører og bliver rørt ved. Forståelse for egen seksualitet og udlevelse af denne, kan påvirke den enkeltes sundhed, trivsel og livskvalitet. I undervisningen bliver der også gennemgået bevidstheden om egen krop, samt kroppens forandring fra barn til voksen.

Metoder: billeder, film, rollespil, Trin for Trin, KAT-kasse, tegninger, sanselige lege og sociale historier.
Temaet omkring seksualitet suppleres af seksualundervisning og - vejledning af ekstern seksualvejleder.